EKC är ett nätverk med samverkande aktörer inom den sociala ekonomin i Gävle.


Nätverket startade 2002 i syfte att motverka fattigdom och social utestängning. Bakgrunden var det ökande antalet hyresskulder och vräkningar samt svårigheten att få stöd i ekonomiska frågor. Ett sätt att motverka detta är samverkan i samförstånd

samt utbyte av information och kunskap.


EKC har bl.a. tagit initiativ till kommunens "Plan mot hemlöshet", den har sin utgångspunkt i EU:s strukturplan mot fattigdom och social utestängning, kallad EU 2020. Andra ämnen som drivits är t.ex. att stoppa skolfotografering och att barn inte ska kunna skuldsättas.Ett samverkansavtal är påskrivet av varje aktör som ska bidra med sin arbetstid och kunskap.

Familjeslanten står som huvudman.
I dagsläget är 14 aktörer med i EKC som träffas en gång i månaden.

På mötena planeras bl.a. gemensamma projekt med syfte att förebygga så att människor inte hamnar i ekonomiska svårigheter. Genom åren har EKC ordnat föreläsningar, utbildningar, konferenser och mötesplatser där socioekonomiska frågor stått i centrum.

Andra aktörer bjuds ofta in till EKC:s månadsmöten för att ge svar på frågor som uppkommit eller för att informera om sin verksamhet. Information som sprids i kontaktnätet och vidare till privatpersoner.


En vision finns hos EKC att etablera ett kontor med en anställd handläggare. Där skulle mer komplicerade personärenden genom samordning kunna behandlas/lösas. Det sker till en viss del redan i dag genom att aktörerna har kontakt med varandra och löser uppkomna problem i samförstånd. Men med en EKC-handläggare skulle det vara möjligt att utveckla och förbättra möjligheterna för den enskilda individen att få hjälp. Det handlar om att ha människan i centrum och ge egenmakt till personer som hamnat i ekonomiska bekymmer av olika anledningar.